Để có 500 thành viên đầu tiên cho dự án của bạn — Introvert’s Hacks [Phần 2]

Image for post
Image for post
Giáo dục nhen nhóm ngọn lửa chứ không phải chỉ đổ đầy con tàu — Socrates.

1. Tạo cơ hội để liên kết với người quan tâm ở trang landing page

Có một điểm khá quan trọng khi tạo dựng landing page, thu thập email của những người quân tâm, đó là việc đưa ra một câu hỏi. Ví dụ “Bạn có thắc mắc gì không?”. Phần này không bắt buộc người dùng điền vào.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

2. Phát triển sản phẩm với những chức năng chính

Bài viết này sẽ không đề cập chi tiết về việc phát triển sản phẩm, nhưng một số điểm cần lưu ý ban đầu. Do thời gian, nguồn lực có hạn và tránh trường hợp xây dựng tính năng thừa, bạn chỉ nên tập trung phát triển sản phẩm với những tính năng chính trước (hay còn gọi là Minimum Viable Product — MVP). Những tính năng thêm chỉ nên xây dựng khi dữ liệu thu thập được cho thấy nó cần thiết, hoặc bạn muốn thử nghiệm. Ví dụ đối với TRIPO, mình phát triển chức năng đăng ký thành viên, tạo yêu cầu và chức năng up ảnh cho photographers.

3. Tạo dựng bằng chứng xã hội (social proof)

Bằng chứng xã hội có thể hiểu là đưa ra những bằng chứng cho khách thấy được sản phẩm của bạn đã có người sử dụng, để họ có thể tin tưởng hơn và đăng ký sử dụng sản phẩm của bạn. Tuy là website đã sẵn sàng nhưng vẫn còn một số thứ để làm, mình quyết định trì hoãn việc khai trương đến gần 1 tháng. Trong thời gian này, một số photographers đã dần hoàn thiện profile, đăng lên những tấm ảnh rất đẹp.

Image for post
Image for post
Profile của Aiméfotos
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

A developer & hobbyist photographer. Develop a drop and drag website builder www.inverr.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store